זימון אסיפה כללית שנתית אפריל

/זימון אסיפה כללית שנתית אפריל

בול מסחר והשקעות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום א', 7 באפריל 2024, בשעה 16:00 ("האסיפה"), במשרדי החברה ברחוב הגדוד העברי 5, אשדוד, 7745511 אשר על סדר יומה מינוי מר דוד גרוסמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.

  1. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום א', 10 במרץ 2024 (להלן: "המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב המינוי אשר יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה ביחס לנושא אשר על סדר היום, באמצעות כתב הצבעה אשר יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

  1. מניין חוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו היום, 7 באפריל 2024, בשעה 17:00 ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה.  אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מיידי זה או הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית).

  1. הצבעה בכתב ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה

בהצבעה לאישור כל הנושאים שעל סדר היום בהם נדרשת הצבעה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 2 לעיל; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

  1. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, ברחוב בגדוד העברי 5, אשדוד, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם גב' אדוה עשור, מנכ"לית החברה ודירקטורית (טלפון: 03-5444566, פקס: 03-6422812); וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה; וכן באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה").

  1. מידע נוסף

למידע נוסף אודות האסיפה ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום ה', 29 בפברואר 2024 (אסמכתא: _____) המופיע באתר ההפצה.